Phật Quan Thế Âm

16/08/2019
Bồ Tát Quan Thế Âm hiện thân của Đức Từ Bi, muốn nói lên tình Mẹ thương con, Mẹ đối với con là tình thương chân thành, tha thiết nhất không có tình thương nào sánh bằng. Cho nên, Đức Quan Thế Âm hiện thân là một người mẹ hiền của nhân loại, hay của tất cả chúng sinh. Hình xăm Quan Thế Âm Bồ Tát mang tâm từ bi rộng lớn, sức thần thông tự tại, có năng lực đáp ứng tất cả những điều mong cầu của chúng sanh, dù là những điều mong cầu đó quá to lớn, quá cao vời. Ngoài ra lại còn dẫn dụ khiến cho chúng sanh không phạm phải những tham sân si, những tính xấu trong mỗi con người nhằm hướng cuộc đời trở nên tốt đẹp hơn.
Maybe you are interested