Học Viên vẽ chì hôm nay.

Học Viên vẽ chì hôm nay.

" Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. "