Học viên được lên làm việc

Học viên được lên làm việc

" bạn học viên nhỏ người nhưng đầy tiềm năng "